Bästa närboende till den planerade vindkraftparken i Gudmundsås.

Esmann Energy har tillsammans med Wind Sweden undersökt förutsättningarna för att realisera en vindkraftpark med nio verk vid Gudmundsås. Samråd med myndigheterna enligt 6 kapitlet miljöbalken har hållits samt Öppet hus för dialog med allmänhet och närboende. Nästa steg skulle ha varit att genomföra ett samråd med allmänheten. Inför framtagandet av en miljökonsekvensbeskrivning för tillståndsprövning görs en mängd olika utredningar i syfte att granska platsens lämplighet för etablering av vindkraft.Efter en total sammanvägning av de utredningar som gjorts har Esmann Energy och Wind Sweden tillsammans med berörda markägare valt att avsluta planeringen för Vindkraftpark Gudmundsås.

Vi vill tacka alla som engagerat sig i vårt arbete, oavsett ställningstagande och åsikter om vindkraft i allmänhet och vid Gudmundsås i synnerhet.

Med vänliga hälsningar

Thomas Esmann
ägare Esmann Energy 

Hanna Lind
projektledare Wind Sweden

Anders Svensson
markägareEsmann Energy, som är ett vindkraftsbolag med sitt säte i Danmark, planerar att söka tillstånd för en vindkraftspark ca 17 km sydväst om Vetlanda.